Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1635 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 343.576 02 L504B 2014
Nội dung sách gồm có các phần sau: luật bảo hiểm y tế và luật sửa đổi bổ sung một số diều của luật bảo hiểm y tế năm 2014; luật bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành; 301 quy định về bảo hiểm thất nghiệp; bộ luật lao động năm 2013; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 082 C119N 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau: hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng cập nhật năm 2014; nghiệp vụ kế toán ngân hàng; quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; luật ngân hàng và luật...
Ký hiệu xếp giá: 344.597 046 H250T 2014
Nội dung cuốn sách gồm những phần sau: hệ thống quản lý môi trường - các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng; tìm hiểu về ô nhiễm môi trường và các vấn nạn hiện nay ở Việt Nam; quy chuẩn Việt Nam về khí thải và chất lượng không khí; quy chuẩn Việt Nam về nước thải và chất lượng nước; quy chuẩn Việt Nam về...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 023 N527Q 2014
Chủ đề: Đấu thầu
Nội dung cuốn sách gồm: Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu; Chuẩn bị đấu thầu; Tổ chức đấu thầu; Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu; Kết thúc đấu thầu; Tổ chức các hình thức đấu thầu; Quản lý hoạt động đấu thầu.
Ký hiệu xếp giá: 330.959 7 N527V 2014
Nội dung cuốn sách gồm: đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế Việt Nam; các nguồn lực phát triển kinh tế; thể chế kinh tế; tăng trưởng kinh tế; công nghiệp hóa hiện đại hóa; chín sách tài khóa; chính sách tiền tệ; giáo dục - đào tạo, lao động - việc làm và an sinh xã hội; hội nhập kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 332.12 NG527V 2014
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM); nguyên lý hoạt động NHTM; nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM; tổng quan về nghiệp vụ tín dụng của NHTM; nghiệp vụ cho vay doanh nghiệp; nghiệp vụ cho vay tiêu dùng; nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; nghiệp vụ ngân quỹ &...
Ký hiệu xếp giá: 382.07 H100T 2014
Nội dung giáo trình: tỉ giá hối đoái; những điều kiện thương mại quốc tế; thanh toán quốc tế; hợp đồng mua bán hàng hóa ngoại thương; thuê phương tiện vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; ; tìm kiếm thị trường và thương nhân; đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương; tổ chức thực hiện hợp...
Ký hiệu xếp giá: 340.07 G434 2014
Giáo trình gồm 3 phần: đại cương về nhà nước và pháp luật; đại cương về các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; đại cương về pháp luật quốc tế; đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam.
Ký hiệu xếp giá: 332.632 B9321B
Nội dung sách gồm 3 phần: phần một là ôn tập lý thuyết và bài tập: giá trị của đồng tiền theo thời giá, lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, định giá trái phiếu, phân tích công ty niêm yết, phân tích lựa chọn cổ phiếu,quản lý danh mục đầu tư; phần hai là một số mẫu phân tích công ty niêm...
Ký hiệu xếp giá: 354.3 N5767Q
Sách gồm các nội dung sau: giới thiệu các khái niệm về quản lý môi trường và quản lý chất lượng môi trường, các công cụ quản lý môi trường hướng đến việc phát triển bền vững; các nội dung chính của công tác quản lý môi trường; một số phương hướng và chương trình hành động chiến lược trên thế giới...
Đang xem: 1038