Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1646 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 344.597 046 T523L 2014
Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Phần thứ hai: Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Phần thứ ba: Quy định về chế độ báo cáo thống kê, giao, nộp, lưu trữ và cung cấp dữ liệu môi...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 07 V401H 2014
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất: Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp; Phần thứ hai: Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần thứ ba: Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp; Phần thứ tư: Quy định mới nhất về đăng ký doanh...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 063 C502M 2014
Nội dung cuốn sách cập nhật các chuẩn mực kế toán áp dụng từ ngày 20/6/2014, cụ thể là: thông tư số 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, quyết định số 01/2014/QĐ-KTNN ngày 07/05/2014 của kiểm toán nhà nước ban hành chuẩn mực kiểm toán nhà nước số 30 quy...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 087 C119N 2014
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: hướng dẫn thanh toán quốc tế trong kinh doanh; văn bản pháp luật mới nhất về xuất nhập khẩu, hoạt động mua bán, đại lý, gia công hành hóa quốc tế; văn bản pháp luật mới nhất về thủ tục hải quan, xác định giá trị hải quan; quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch...
Ký hiệu xếp giá: 344.597 01 B450L 2014
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: Phần I: Quy định chung; Phần II: Quy định mới về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động; Phần III: Quy định mới về giải quyết tranh chấp lao động, đình công; Phần IV: Quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc; Phần V: Quy định mới về quản lý lao...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 063 H561D 2014
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: Phần thứ 1: Hệ thống chứng từ kế toán (Quy định chung, mẫu chứng từ và giải thích phương pháp lập); Phần thứ 2: Hệ thống tài khoản kế toán (Nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán kế toán); Phần thứ 3: Hệ thống sổ kế toán (Quy định chung, mẫu sổ và phương...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 063 C119N 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần 1: Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp; Phần 2: Quy định mới về kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp; Phần 3: Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Phần 4: Quy định mới về hoá đơn bán hàng hoá và...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 04 H561D 2014
Nội dung sách gồm những phần sau: Phần I: Cơ sở pháp luật áp dụng trong công tác quản lý thuế hiện nay; Phần II: Quy trình quản lý đăng ký thuế và thanh tra thuế; Phần III: Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế thu nhập doanh nghiệp; Phần IV: Hướng dẫn mới về nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng; Phần V:...
Ký hiệu xếp giá: 370.7 H561D 2014
Nội dung sách gồm những phần sau: phần I: chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 của chính phủ; phần II: hướng dẫn phương pháp viết một sáng kiến, kinh nghiệm giáo dục; phần III: vận dụng phương pháp, sáng kiến và kinh nghiệm trong giảng dạy; phần IV: một số phương pháp, sáng kiến và kinh...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 087 T310H 2014
Nội dung sách gồm những phần sau: Phần I: Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015); Phần II: INCOTERMS (song ngữ Việt - Anh); Phần III: Tìm hiểu quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ – UCP 600 (song ngữ Việt - Anh); Phần IV:...
Đang xem: 830