Thư viện Lạc Hồng
Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
Tài liệu trong : Khoa học xã hội, kinh tế học, luật học
1658 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 338.5 P648k
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Đề cập đến các vấn đề về phân tích ứng dụng của cầu, chi phí, hiệu quả thị trường, xây dựng chiến lược định giá, quyết định đầu tư và sản xuất và phân tích chính sách công.
Ký hiệu xếp giá: 305.8 D167t 2015
Chủ đề: Dân tộc học
Giới thiệu những vấn đề chung của dân tộc học. Trình bày các chủng tộc, các ngữ hệ trên thế giới, các tiêu chí, các loại hình cộng đồng tộc người, cùng một số vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thuỷ và các hình thái tôn giáo sơ khai
Ký hiệu xếp giá: 335.434 6 H407TR 2014
Cuốn sách gồm 51 câu hỏi đáp về tư tưởng Hồ Chí Minh như: quá trình hình thành và phát triển, vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất, đặc trưng và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 065 G104Đ 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I: Tìm hiểu về chính sách tín dụng và nguồn vay vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Phần II: Khung pháp lý quan trọng áp dụng quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp; Phần III: Chính sách mới của nhà nước trong lĩnh vực phát triển khoa học...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 034 L504Đ 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính như sau: Phần I: Luật Đầu tư công được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015); Phần II: Luật Đấu thầu (có hiệu lực thi hành từ 01-7-2014) và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành; Phần III: Hướng dẫn chi tiết về...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 082 Q523T 2014
Nội dung cuốn sách gồm bảy phần. Phần thứ nhất: rủi ro tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng. Phần thứ hai: hướng dẫn phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp. Phần thứ ba: chế độ kế toán ngân hàng, chế độ tài chính ngân hàng, kho bạc nhà nước, công ty quản lý tài sản tctd, sở giao dịch chứng...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 0786 9 L504X 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau: Phần 1: luật xây dựng số 50/2014/qh13 ngày 18/6/2014 của quốc hội khóa xiii (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015); Phần 2: luật đầu tư; Phần 3: giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng, thẩm tra thiết kế công trình, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng -...
Ký hiệu xếp giá: 346.597 07 L504D 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau: ; Phần 1: luật doanh nghiệp năm 2014; Phần 2: luật phá sản năm 2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015); Phần 3: phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản; Phần 4: giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn & chính...
Ký hiệu xếp giá: 658.45 N250T 2014
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I: Tổng quan về hoạt động giao tiếp và truyền thông trong kinh doanh; Phần II: Cấu trúc của hoạt động giao tiếp trong kinh doanh; Phần III: Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động của hành vi giao tiếp; Phần IV: Văn hóa giao tiếp của người Việt...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 04 C250Đ 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính. Phần 1: chế độ kế toán thuế, quản lý thuế, thanh tra thuế. Phần 2: luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 3: luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 4: luật thuế thu nhập...
Đang xem: 1878